Hírek, információk

2018. május 7. 09:20

Personhood in the Byzantine Christian tradition

Early, Medieval, and Modern Perspectives

Alexis Torrance - Symeon Paschalidis, editors

Routledge

Bringing together international scholars from across a range of linked disciplines to examine the concept of the person in the Greek Christian East, Personhood in the Byzantine Christian Tradition stretches in its scope from the New Testament to contemporary debates surrounding personhood in Eastern Orthodoxy. Attention is paid to a number of pertinent areas that have not hitherto received the scholarly attention they deserve, such as Byzantine hymnography and iconology, the work of early miaphysite thinkers, as well as the relevance of late Byzantine figures to the discussion. Similarly, certain long-standing debates surrounding the question are revisited or reframed, whether regarding the concept of the person in Maximus the Confessor, or with contributions that bring patristic and modern Orthodox theology into dialogue with a variety of contemporary currents in philosophy, moral psychology, and political science.

 

 

Forrás: https://www.routledge.com/Personhood-in-the-Byzantine-Christian-Tradition-Early-Medieval-and-Modern/Torrance-Paschalidis/p/book/9781472472786

Tovább...
2018. május 4. 12:56

"Nehéz időkben dönteni kell"

A veszprémi püspökség a második világháború idején

A veszprémi egyházmegye múltjából 29.

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László, szerkesztők

A második világháború lezárultának hetvenedik évfordulója alkalmából megrendezett Háborús évek. A veszprémi egyházmegye a második világháborúban című konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartja kezében az olvasó. Mivel 1939 és 1945 között nem kevesebb, mint öt főpásztor állt a püspökség élén, ezért a felkért előadók hagyományos püspökéletrajzok helyett az egyházmegye életének minél szélesebb metszetét vizsgálták meg referátumaikban. Így nem csupán az egyes püspökök tevékenységének speciális területei kerültek fókuszba, hanem az egyházkormányzat számos – gazdasági vagy hivatali – szereplőjének életútja, a székeskáptalan és a püspökség működésének eleddig feltáratlan gazdasági alapjai, továbbá a korszaknak a különböző származású és a püspökség különböző vidékein élt hívek életére gyakorolt hatása is a vizsgálatok homlokterébe került. A kötet szinte valamennyi tanulmánya épített arra a forráskiadványra, amely a Mindszenty József felhívására beérkezett „háborús kárjelentéseket” tartalmazza. Bízunk abban, hogy a „nehéz időben született döntések” a szereplők megfontoltságáról tanúskodnak, még ha nyilvánvaló is, hogy a háború után a romokon meginduló újjáépítést már a munkák megkezdésekor akadályozták a kibontakozó új rendszer egyházellenes törekvései.

Forrás: http://vefleveltar.hu/tartalom/nehez-idokben-donteni-kell

Tovább...
2018. május 4. 12:53

"Rendületlenül a romok között"

A veszprémi egyházmegye 1945 és 1972 között

A veszprémi egyházmegye múltjából 30.

Karlinszky Balázs - Varga Tibor László, szerkesztők

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójáról a Veszprémi Érsekség egyháztörténeti konferencia keretében emlékezett meg. A tanácskozáson nemcsak a forradalom egyházmegyei szintű eseményeit, hanem az oda vezető utat, illetve az októberi napokat követő megtorlást és az úgynevezett „kádári konszolidáció” éveit vizsgálták az előadók. A felkért történészek, levéltárosok és egyetemi hallgatók bemutatták az egyházmegye kiemelt jelentőségű, „szocialista” városainak életét, az egyházkormányzatban bekövetkezett változásokat, az állami szerveknek a püspökség életére gyakorolt hatását, egy jellegzetes plébánosi életpályát, valamint a hívek hitéletét és a vallásgyakorlás színtereit. Bízunk benne, hogy a konferencia nyomán most megjelenő tanulmánykötet hozzájárul az ismeretek bővítéséhez a veszprémi egyházmegye és Veszprém város életének e szűk két évtizedes periódusára nézve.

 

 

Forrás: http://vefleveltar.hu/tartalom/renduletlenul-romok-kozott

Tovább...
2018. május 4. 11:53

Váltóállítás

Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben

Magyar vidék a 20. században 1.

Csikós Gábor - Kiss Réka - Ö. Kovács József, szerkesztők

MTA

"Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága között 2014 szeptemberében megkötött megállapodás lehetőséget teremtett arra, hogy a Vidéktörténeti Témacsoport megkezdhesse munkáját. Kutatásaink súlypontját az 1940-es évektől bekövetkezett, struktúraváltoztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgálatára helyezzük. 1945 hetvenedik évfordulója eleve ösztönzést adott ahhoz, hogy lehetőleg új kérdésfeltevések alapján szólaltassunk meg ismert és kevésbé ismert történeti forrásokat. Módszertani szempontból pedig igyekezetünk közös nevezőre hozni több mint huszonöt fős kutatócsoportunk alapvető forráselemzési célkitűzéseit. Mondanivalónk megfogalmazása során egyaránt kerüljük az ideológiai indíttatású elfogultságokat és a jelenből fakadó érzékenységeket. Szakmai normáink egyik fontos értékéhez, a történeti források elsőbbségéhez minden körülmények között igyekszünk ragaszkodni. Célunk, hogy megtaláljuk azokat a társadalom- és történelemformáló tényezőket, amelyek 1945 után az eseményeket átélő emberek múlt- és jelenbeli tapasztalatait és jövőképét meghatározhatták. Az egyéni és kollektív erőszak-alkalmazás diktatórikus eljárásaira gondolva adtunk címet az MTA Székházában 2015. szeptember 29-én tartott konferenciánknak, amelyet most kötetünk címéül is választottunk..."

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/csikos_gabor.valtoallitas.html

Tovább...
2018. május 4. 11:51

Egyházmegyei zsinatok és tanácskozások Veszprémben

Gárdonyi Máté, összeállította, a bevezetést írta és a forrásokat jegyzetelte

MTA

Veszprémben a középkori előzmények után több egyházmegyei zsinatot és tanácskozást rendeztek a 19-20. század folyamán. A Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár iratanyagából válogatott források megvilágítják az egyes gyűlések összehívásának hátterét és lebonyolításuk menetét, a határozatok pedig az egyházszervezet korabeli működésére vetnek fényt. Mi minden történt az 1848-as egyházmegyei tanácskozás és az 1996. évi főegyházmegyei zsinat között hazánkban és a magyar egyházban? Két szabadságharc véres leverése, két vesztes háború, mindezek súlyos következményei, majd magyar egyházunk vaskalitkába zárása 45 éven keresztül, és a szabadulás utáni suta szárnypróbálgatás. A világegyházban - a teljesség igénye nélkül - az egyház világi hatalmának teljes elveszítése, a pápák útmutatásai a 19. század végén és a 20. században az enciklikák által, majd a II. Vatikáni Zsinat. Mindezek tükröződnek a helyi zsinatokat előkészítő tanácskozásokban és a zsinati határozatokban. A kötetben közölt dokumentumokat Gárdonyi Máté főiskolai tanár gyűjtötte össze és dolgozta fel "A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései 1790-2010" című OTKA-program keretében.

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/gardonyi_mate.egyhazmegyei-zsinatok-es-tanacskozasok-veszpremben.html

Tovább...
2018. május 4. 11:45

"Püspök urat is őrizetbe veszem"

A veszprémi egyházmegye múltjából 31.

Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II.

Varga Tibor László, szerkesztő

2011. év tavaszán a veszprémi érseki levéltár munkatársainak szeme megakadt egy 1945-ben keletkezett aktán, amely méretével kitűnt a többi irat közül. Ez az akta tartalmazta azokat az iratokat, amelyeketb a plébániák küldtek be Mindszenty József veszprémi püspök felszólítására az Egyházmegyei Hatóságnak a "háborús károk"-ról. Nem sokkal később vetődött fel, hogy a szombathelyi, szatmáriés győri egyházmegyék második világháborús kárjelentéseinek mintájára a levéltárunkban is megtalálható forrástípust a szélesebb közönség elétárjuk. 

Jelen kötetünk a világháborús veszteségek emberi oldalát mutatja be, azokat az eseményeket, folyamatokat, melyek végzetesnek vagy egy életre meghatározónak tűntek egy személy, egy közösség, egy társadalmi réteg és az egész magyar társadalom számára.

 

Forrás: Előszó

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2018 június
H K SZ CS P SZ V
- - - - 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2018-06-25