Hírek, információk

2018. szeptember 8. 14:44

Jezsuita jelenlét Győrben a 17-18. században

Tanulmányok a 375 éves Szent Ignác-templom történetéhez

Fazekas istván - Kádár Zsófia - Kökényesi Zsolt, szerkesztők

Szent Mór Bencés Perjelség

A Szent Mór Bencés Perjelség 2016-ban tudományos konferenciával ünnepelte a győri Loyolai Szent Ignác bencés templom felépítésének és felszentelésének 375. évfordulóját. Ez a kötet a konferencián elhangzott előadások szerkesztett, jelentősen kibővített és gazdagon illusztrált anyagát tartalmazza.

A Szent Mór Bencés Perjelség gondozásában megjelent, Jezsuita jelenlét Győrben a 17–18. században című, 410 oldalas kötetnek három szerkesztője van: Fazekas István, Kádár Zsófia és Kökényesi Zsolt. Nyolc szerző tíz tanulmányát tartalmazza. A dolgozatok társadalom- és művészettörténeti témákkal foglalkoznak.

A kötet gyönyörű külsejű, a fotók a képi szerkesztésért felelős Vertel Beatrix és Püspöki Apor munkáját dicsérik.

A könyvhöz Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel és Forrai Tamás Gergely SJ, volt tartományfőnök írt köszöntőt. Kelemen atya emlékeztet rá, hogy napjainkban Szent Benedek regulájának összefoglalását: Ora et labora – imádkozzál és dolgozzál, ki szokták egészíteni ezzel: et lege – és olvass! „E kötet olvasása segítsen bennünket új erőre életünk és munkálkodásaink közepette, vezessen minket az elődeink példája szerinti türelemre és önzetlenségre, ami méltó Krisztus katonáihoz.” Forrai Tamás kiemeli, hogy a kötetben nagyon hangsúlyos lett egy kutatási újdonság: a jezsuiták vallásostársulat-szervező tevékenysége, amelyen keresztül a legkülönbözőbb társadalmi rétegeket tudták megszólítani. A könyv másik lényeges vezérfonala a művészeti reprezentáció: a templom a korban egyedülálló, korszerű barokk épület, amelyet a helyi társadalom „összefogásával” sikerült felépíttetni, hiszen annak nem volt egyetlen alapítója, azaz főtámogatója.

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/jezsuita-jelenlet-gyorben-17-18-szazadban

Tovább...
2018. szeptember 8. 14:28

"A kegyes Isten kedvezéséből..." 

Szluha János Nepomuk SJ brazíliai misszionárius levelei

Jezsuita Kiadó

Szluha János Nepomuk jezsuita szerzetes fordulatokban gazdag életpályát futott be a 18. században. Közép-Európából indulva eljutott Portugália tengerentúli gyarmataira, hogy missziós munkát végezzen. Még nem ismert indián törzseket kellett felkutatnia és letelepítenie, életüket az ellenséges támadásoktól megóvnia, falut, templomot építenie számukra, s a mezőgazdasági termnelés megszervezésével biztosítania megélhetésüket. Munkáját félbeszakította a rendjét sújtó intézkedések sorozata. Faluja elhagyására kényszerült, és egy szárazföldön és tengeren megtett négyezer kilóméteres út után foglalta el tanítói állomáshelyét Rio de Janeiróban. A Jézus Társasága portugáliai feloszlatását követően, a börtönt elkerülve, kalandos módon tért haza Európába.

A könyvben magyar fordításban is közreadott latin nyelvű levélgyűjtemény több szempontból is figyelemreméltó. Elsősorban rendtörténeti kutatások forrása lehet, de egy idehaza kevéssé ismert földrajzi-politikai egységre, a terület flórájára, faunájára, valamint etnográfiai képére vonatkozó adatgazdagsága miatt más tudományágak képviselői is haszonnal forgathatják. Emelett Lisszabon, valamint az egykori dél-ameriaki portugál gyarmatok leírásával szinte példa nélkül áll a magyar irodalomban.

Forrás: fülszöveg

Tovább...
2018. szeptember 8. 14:25

Magyarország és a II. Vatikáni Zsinat

1959-1965

Társadalom-és Művelődéstörténeti Tanulmányok 43.

Fejérdy András, szerző

MTA Történettdományi Intézete

A II. Vatikáni Zsinat a katolikus egyház 20. századi történelmének talán legfontosabb eseménye. A nagy horderejű történés lehetséges megközelítési módjai közt az utóbbi években mind nagyobb teret kapnak azok a tanulmányok, amelyek az egyes országok püspökeinek és teológusainak részvételével, a zsinat munkájára tett hatásával foglalkoznak. Kötetünkkel ebbe a kutatási folyamatba kapcsolódunk bele, amikor a II. Vatikáni Zsinaton való magyar jelenlét történetének feldolgozását tűzzük ki célul. ... A magyar zsinati részvétel történetéről akkor kapunk reális képet, ha megkíséreljük a történés valamennyi szereplőjének motivációit és tevékenységét tisztázni. Mivel a zsinat alapvetően a katolikus egyház belső eseménye volt, mindenekelőtt a Szentszéknek és a zsinatot tartó világegyháznak szándékait kell megvizsgálnunk. Ebben elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, hogyan illeszkedett a zsinat a Szentszék XXIII. János pápasága alatt megkezdett új keleti politikájába: azaz mit tett Róma, hogy kieszközölje a vasfüggönyön túli egyházak püspökeinek részvételét; hogyan kívánta felhasználni a zsinat kínálta találkozások lehetőségét a szocialista kormányokkal való kapcsolatfelvétel előkészítésére, Magyarország esetében pedig a kétoldalú tárgyalások megkezdésére; hogyan kívánta felhasználni személyes találkozásokat a főpapokkal a magyar egyház megerősítésére? A keleti politika összefüggésében kívánjuk a fentieken kívül elemezni a zsinat részben társadalmi és politikai vonatkozású tanítását, a megfogalmazott új szempontok kihatásait, azaz a keleti politika gyakorlatának és a zsinaton megfogalmazott elvi tanításnak a kölcsönhatását.

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/fejerdy_andras.magyarorszag-es-a-ii-vatikani-zsinat-1959-1965.html

Tovább...
2018. szeptember 8. 14:23

Elmondani az elmondhatatlant

A nemi erőszak Magyarországon a II. világháború alatt

Pető Andrea, szerző

Jaffa Kiadó

Magyarország II. világháborús történetét a politika- és hadtörténet alaposan feldolgozta már, létezett azonban a hadviselésnek egy olyan része is, amely sokáig láthatatlan és kibeszéletlen maradt. A civil lakosság elleni atrocitások, azon belül is elsősorban a nők ellen elkövetett tömeges nemi erőszak története politikai és személyes okokból is hosszú évtizedeken keresztül tabutémának számított.

Pető Andrea Elmondani az elmondhatatlant című kötete a módszertani és elméleti nehézségeket szem előtt tartva, alaposan és érzékenyen elemzi a kérdést, és a feminizmus fogalomrendszerét segítségül hívva elsősorban arra keresi a választ, hogy milyen események és elbeszélések formálták a nemi erőszakkal kapcsolatos kollektív emlékezetet, mi alakította ki a hallgatás és az elhallgatás spirálját, és végül hogyan vált a nők elleni erőszak története emlékezetpolitikai csatározások játékszerévé. A környező országokban történt hasonló esetek összehasonlító elemzésével azokat a tényezőket is igyekszik feltárni, amelyek egy háborúban tömeges nemi erőszak elkövetéséhez vezetnek. Az emlékezeti formák mellett részletesen szól a nemi erőszak láthatóvá tételéről, és ennek emlékezetpolitikai és jogi gyakorlatáról is. Végül a hozzáférhető szovjet forrásokat feldolgozva kísérletet tesz rá, hogy a másik oldal szempontjait is bemutassa.

Forrás: https://www.lira.hu/hu/konyv/ismeretterjeszto-1/tortenelem-politika/peto-andrea-elmondani-az-elmondhatatlant-a-nemi-eroszak-magyarorszagon-a-ii-vilaghaboru-alatt

Tovább...
2018. szeptember 8. 14:22

Utam Máriához

Az élő hit erejéről

Gabriele Kuby, szerző

Kairosz Kiadó

A szerző egy kirakós játékként az idő fonalára fűzi fel élete meghatározó eseményeit, hiszen szerinte élni és írni csak az idő egymásutániságában lehet, de reméli, hogy a kockák a katolikus hit tájának képévé állnak össze, melyben a lelki út is kirajzolódik. Az emberek és a helyek léteznek, a neveket azonban többnyire megváltoztatta. A katolikus egyházról alkotott ítéletek és előítéletek megakadályozták, hogy lássa azt a keresztény lelki utat, melyet ebben az egyházban 2000 éven át mindennek ellenére jártak, gondoztak és megújítottak. Ő, aki sem a katolikus gyermekkor áldásában nem részesült, sem annak terhe nem nehezedett rá, csak huszonöt év keresés után talált rá a katolikus hitre. Most már végre nem futóhomok van a lába alatt, hanem járható, szilárd út.

 

 

 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/gabriele_kuby.utam-mariahoz.html

Tovább...
2018. szeptember 8. 14:20

Only You

Adj esélyt a szeretetnek!

Gabriele Kuby, szerző

Kairosz Kiadó

Gabriele Kuby, a Nemek forradalma című, sikeres Kairosz-könyv szerzője tizenéveseknek szóló írását adjuk most közre, melyben a szerző a következő jó tanáccsal látja el ifjú olvasóit: A mainstream egy sodró folyam: azt kell gondolni, amit mindenki gondol. Azt kell tenni, amit mindenki tesz. Mindenkiben él az a félelem, hogy ha nem úgy tesz, ahogy a többség elvárja tőle, kevésbé fogják szeretni. Kevesen képesek ezt a félelmet legyőzni. Ha sokan lennének, akik képesek, nem létezne mainstream, nem léteznének diktatúrák.

 

 

 

 

 

Forrás: https://bookline.hu/product/home.action?_v=_&type=22&id=98356

Tovább...

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Szeretettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtárunk július 3. és augusztus 31. között minden hétköznap (hétfőtől péntekig) 8:00-tól 13:00-ig tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2018 október
H K SZ CS P SZ V
- - - 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

Új Széchenyi Terv

Utolsó frissítés ideje:
2018-11-17