Kölcsönzés

A Könyvtár az állományának meghatározott részét kölcsönözhetővé teszi: a kölcsönzés díjtalan.

A beiratkozott Könyvtárhasználó a kölcsönző-pultnál kölcsönözhet.

A kölcsönzési határidőről a Könyvtárhasználó minden esetben emlékeztetőt, igazolólapot kap a lejárati dátummal ellátva.

A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, a kiszabott késedelmet köteles megfizetni.

Csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók vehetik igénybe, a kölcsönzést a könyvtár nyitvatartási idejében.

A kölcsönözhető dokumentumok köréről, számáról, a kölcsönzés határidejéről a Könyvtár a kölcsönzés helyén tájékoztatja olvasóit.

A kölcsönzési határidő 30 nap, de indokolt esetben - olvasónként - rövidebb vagy hosszabb határidőt is meg lehet szabni.

Egy olvasónál maximum 6 db kikölcsönzött könyvtári dokumentum lehet. A kölcsönzési határidő (annak lejárta előtt) egyszer hosszabbítható meg – személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailben, illetve on-line a honlapról. A kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi díjat számolunk fel. A postai úton történő értesítés teljes díja is az olvasót terheli. A kikölcsönzött dokumentumok megrongálódása vagy elvesztése esetén az olvasó köteles azt pótolni, ill. – a könyvtár vezetőjével való egyeztetést követően - a kárt a kiadvány forgalmi értékében megtéríteni.

Késedelmi díj, felszólítások rendje

A kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre késedelmi díjat számolunk, melynek összege naponta kötetenként 10 Ft/db (mely a késedelmi díj rendezéséig, illetve a dokumentumok visszahozataláig naponta nő (+ a felszólító levél postaköltsége). Nem mentesít a késedelmi díj kifizetése alól, ha valamely okból az olvasó nem kapja meg az emlékeztető levelet.

A kölcsönzési határidő követése és betartása az olvasó kötelessége. A késedelemben levő dokumentumok visszaadására a Könyvtár felszólítja olvasóit (I. felszólító levél, első héten egy alkalommal e-mailben, II. felszólító szintén e-mailben, III. felszólító postai úton +150,-Ft adminisztrációs költséggel); a többszöri felszólításra sem rendezett tartozások behajtására az ügyet jogi útra tereli. Azon könyvtárhasználók, akik nem rendelkeznek e-mail címmel, postai úton kapnak értesítést késedelmükről. A Főiskola dolgozóinak, hallgatóinak az Főiskolával való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.

Késedelmes olvasók számára, a késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető!

A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől – így különösen a Könyvtári értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől – függetlenül beállnak.

Nem tekinthető mulasztásnak, ha a Könyvtárhasználót e kötelezettségének teljesítésében valamely köztudomású természeti esemény vagy más elháríthatatlan akadály gátolta (vis maior). Amennyiben a Könyvtárhasználó a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, igazolással mentheti ki magát. Az igazolási kérelmet a határidő utolsó napjától számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás ténye csak később jut a Könyvtárhasználó tudomására, vagy az akadály csak később hárul el, az igazolási kérelem 15 napos határideje a tudomásszerzéssel vagy az akadály megszűnésével veszi kezdetét.

Az igazolási kérelmet a mindenkori könyvtárigazgató a benyújtást követő 8 napon belül bírálja el.

Az elvesztett vagy megrongált könyvek pótlása

Az elvesztett, vagy megrongált dokumentumot egy másik – azonos kiadású – példány érdemben pótolja.

A dokumentum keménypapír fedéllel bekötött másolata érdemben helyettesítheti az eredeti dokumentumot. A másolat költsége a kölcsönvevőt terheli. Ha az elvesztett dokumentum nem pótolható, a Könyvtár a dokumentum eszmei/gyűjteményi értékének pénzben való megtérítését követelheti (könyvoldalanként 15,- Ft + kötési díj 1500,- Ft).

Corvina belépés

Olvasó vonalkódja:

Jelszó:


Nyitva tartás

Tisztelt Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Könyvtárunk hétköznaponként (Hétfő-Péntek) : 8-16 óra között, valamint a levelezős konzultációk alkalmával 16-18 óra között tart nyitva.

Új szerzemények

Ide kattintva letölthető a főiskolai könyvtár állományába legutóbb felvett kiadványok listája.

Naptár

2022 május
H K SZ CS P SZ V
- - - - - - 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -

Könyvtári restaurátori dokumentáció

Utolsó frissítés ideje:
2022-05-18