Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8-16 óra között | Levelezős konzultációk alkalmával: 8-10 óra között

Gyűjtőköri szabályzat

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola gyűjtőköri szabályzata
 

SZMSZ 2. sz. MELLÉKLETE

A könyvtár gyűjtőkörét, a gyűjtés arányait, a gyűjtés körének szélességét és mélységét a beszerzett dokumentumok példányszámát a főiskolán folyó oktató és nevelő, valamint kutatómunka mindenkori igényei szabják meg.

1. A gyűjtőkör tartalmi szempontból:

A könyvtár a teljesség igényével gyűjti a főgyűjtőkörébe tartozó, válogatva a mellékgyűjtőkörbe tartozó irodalmat.

1.1 Könyvtár fő gyűjtőköre a Főiskolán oktatott tudományterületek, valamint az ezekhez kapcsolódó határterületi tudományágak szakirodalma:

 • Vallás – természetes vallás, vallástudomány, vallásfilozófia, szentírástudomány, dogmatika, morálteológia, pasztorálteológia, egyháztörténet, a keresztény egyházak.
 • Filozófia – filozófiatörténet. 
 • Pszichológia, pedagógia, különös tekintettel a hitoktatásra
 • Erkölcstan
 • Egyházjog
 • Művészet – művészettörténet, keleti egyházművészet, ortodox egyházművészet
 • Zenetudomány
 • A hazai görögkatolikus egyházhoz köthető történeti értékű irodalom 
 • A Nyíregyházi Egyházmegye által kiadott irodalom 
 • Az intézményben a diplomaszerzés feltételeként benyújtott szakdolgozatok

1.2 Mellékgyűjtőkör:

 • Történelem
 • Retorika, stilisztika, nyelvészet
 • A főiskolán oktatott modern és klasszikus nyelvek
 • Életrajz (hagiográfia)
 • Szépirodalom
 • Helyismereti irodalom

2.    A gyűjtőkör formai szempontból:

A könyvtár a feladatai ellátásához szükséges valamennyi dokumentumtípust gyűjti:

- nyomtatott dokumentumok: 

 • könyv és könyvjellegű kiadványok, segédkönyvek, tankönyvek jegyzetek
 • periodika
 • apró- és kisnyomtatványok
 • kották
 • térképek

- audiovizuális dokumentumok (álló- és mozgóképek, hangzó anyagok stb.)
- elektronikus dokumentumok (online és offline elérhető elektronikus dokumentumok, adatbázisok) 
- egyéb dokumentumok: 

 • történeti értékű, nem levéltári gyűjtőkörbe tartozó kéziratok 
 • modern kéziratok pl. szakdolgozatok
 • saját előállítású dokumentumok

3.    A gyűjtőkör nyelvi szempontból:
A könyvtár lehetőleg teljességgel gyűjti a főgyűjtőköréhez tartozó magyar nyelvű dokumentumokat. Válogatva gyűjti az idegen nyelvű (pl. olasz, angol, német, francia, orosz, ukrán és klasszikus holt nyelvek) dokumentumokat.

4.    Földrajzi szempontból:
A könyvtár teljességgel gyűjti a Magyarországon és válogatva a világon megjelenő tematikailag gyűjtőkörébe tartozó kiadványokat.
Kötelespéldányként megkapja a Görögkatolikus Metropólia, különösen a Nyíregyházi Egyházmegye területén és által kiadott dokumentumokat.

5.    A gyűjtőkör kronológiai szempontból:
Gyűjti az újonnan megjelenő dokumentumokat, de retrospektív gyűjtés révén gyarapítja és megőrzi a „muzeális” dokumentumokat is (ld. 6. pont). 

6.    A muzeális gyűjtemény gyarapításának szempontjai:
Könyvtárunk küldetése, hogy gyarapítsuk és megőrizzük a tematikájában a hazai görögkatolikussághoz köthető történeti értékű bármilyen formában kiadott dokumentumokat, amelyeket a muzeális (antikva) különgyűjteményben helyezünk el. 
A 22/2005 NKÖM rendelet 1§ (2) és (3) pontjainak előírásait figyelembe véve a muzeális gyűjtemény részét képezik:

 • 1851 előtt keletkezett nyomtatott és kéziratos dokumentumok a rendelet1§ (2) szerint,
 • az 1851-1860 közötti teológiai tárgyú dokumentumok,
 • az 1851-1920 előtt az akkori Magyarország területén kiadott görögkatolikus vonatkozású dokumentumok, 
 • 1950 előtt keletkezett magyar kiadású vagy magyar nyelvű illetve az 1945 előtt a trianoni utódállamokban, az emigrációban (pl. amerikai) megjelent görögkatolikus vonatkozású periodikák és sorozatok.

A könyvtár a muzeális könyvtári dokumentumokról a 22/2005 NKÖM rendelet értelmében külön nyilvántartást és részletes leírást vezet.

Nem tartoznak szorosan a muzeális gyűjteményhez, de mégis különösen védendők az intézmény- és képzéstörténet szempontjából fontos modern kéz- és gépiratok, valamint az egyedi és sérülékeny hordozóanyagú audiovizuális (AV) dokumentumok.

7.    Az állománygyarapítás módjai:
A könyvtár állományát, vásárlással, ajándékokkal (hagyaték), cserével, kötelespéldány beszolgáltatással és saját előállítású dokumentumokkal gyarapítja. Az ajándékok és hagyatékok befogadása esetén a könyvtár válogatási jogot gyakorolhat gyűjtőköri szempontjainak figyelembe vételével.


A szabályzat visszavonásig érvényes; egyúttal minden korábbi szabályozás érvényét veszti.

Nyíregyháza, 2021. január 24.

Készítette:

Dr. Kührner Éva
főkönyvtáros