Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8-16 óra között | Levelezős konzultációk alkalmával: 15-17 óra között

Könyvtárhasználati szabályzat

Szent Atanáz Görögkatolikus Főiskola Könyvtárhasználati szabályzata


SZMSZ 3. SZ. MELLÉKLETE
 

1.    A Könyvtár használatának általános szabályai

1.1 A Könyvtár csak annak nyitvatartási idejében látogatható. A használók csak a könyvtár meghatározott helyiségeibe léphetnek be.
A nyitvatartási időn kívül a Könyvtár honlapja, folyamatosan épülő online katalógusa távolról is elérhető.

1.2 A könyvtár teljes jogú használói a SZAGKHF oktatói, dolgozói és érvényes jogviszonnyal rendelkező hallgatói, a Nyíregyházi Egyházmegye és a Püspöki Hivatal dolgozói. 
A Görögkatolikus Metropólia valamennyi papja számára a kölcsönzés kivételével valamennyi szolgáltatás igénybe vehető. Kölcsönzés számukra egyéni elbírálás alapján, külön főkönyvtárosi engedéllyel lehetséges.

1.3 Az egyházon kívüli ún. külső kutatók a dokumentumokat és szolgáltatásokat regisztrációt követően csak helyben használhatják. 
 

2.    Beiratkozás

2.1 A könyvtár használatának a feltétele a beiratkozás. A könyvtár helyben használható szolgáltatásait alkalmilag igénybe venni szándékozóknak regisztráltatniuk kell magukat.

2.2 A beiratkozás időtartama egy naptári év. A könyvtári tagságot minden évben, az esetleges dokumentum- vagy pénztartozások rendezését követően lehet csak megújítani. 

2.3 A beiratkozás/regisztráció csak személyesen lehetséges, a természetes személyazonosító adatok és a lakcím megadását és igazolását követően. A kapcsolattartás érdekében a könyvtár elkérhet telefonszámot és e-mail címet is.

2.4 Az olvasó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles bejelenteni a könyvtárnak. 

2.5 A beiratkozó az adott évre szóló olvasójegyet kap, mely biztosítja a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.

2.6 A beiratkozás alkalmával az olvasó megismerkedik a Könyvtárhasználati Szabályzattal. A beiratkozási nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a szabályzat rendelkezéseit megismerte, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek fogadta el. 

2.7 A Könyvtár az olvasói adatokat az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli, kizárólag könyvtári célokra használja és köteles gondoskodni azok védelméről. 
Az olvasó a beiratkozási nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy hozzájárul a beiratkozás során megadott adatainak kezeléséhez.
 

3.    Az olvasóterem használata

3.1 A nem a SZAGKHF Könyvtárának tulajdonát képező dokumentumokat csak a recepciós pultnál történő bemutatást követően lehet az olvasóterembe behozni.

3.2 A Könyvtár csendjét és nyugalmát beszélgetéssel és egyéb módon megzavarni nem szabad. A mobiltelefonok használata az olvasóteremben tilos!

3.3 A Könyvtár állománya az olvasóteremben elhelyezett számítógépeken online katalógusból kereshető. 

3.4 A könyvtár által meghatározott dokumentumokat csak helyben, az olvasóteremben lehet használni. 

3.5 A raktárban lévő dokumentumok használatát kérőlap kitöltése után lehet kezdeményezni.

3.6 Az olvasóterem szabadpolcos rendszerű. Az egyes szakterületek elhelyezkedését könyvtári mutatók segítik. 

3.7 A különgyűjteményeket, az ún. védett dokumentumokat az olvasók kutatás céljából csak helyben és előzetes engedéllyel használhatják.


4.    A védett dokumentumok használatának rendje

4.1 A SZAGKH Könyvtárában őrzött védett dokumentumainak köre:

  • A 22/2005. (VII.18.)§NKÖM rendelet alapján muzeális gyűjteménybe sorolt dokumentumok
  • A modern kéziratgyűjtemény (pl. Bibliotheca Timkoiana)
  • AV dokumentumok 
  • Katona Béla különgyűjtemény

4.2 A védett dokumentumokat minden beiratkozott/regisztrált és érvényes kutatási engedéllyel rendelkező jogi, vagy 18. életévét betöltött természetes személy díjmentesen kutathatja. 
Kutatási engedély kérhető személyesen, levélben, e-mailben, vagy letölthető a könyvtár honlapjáról. 

4.3 A kutatók számára a könyvtárosok előzetesen egyeztetett időpontra előkészítik a kutatási anyagot, melyet csak helyben használhatnak a műtárgyvédelmi szempontok figyelembe vételével.

4.4 A kutatni kívánt téma változása esetén új kutatási engedélyt kell kérni.

4.5 A muzeális dokumentumok használatával készített publikációk és dolgozatok esetében a szerzőnek fel kell tüntetnie a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárát, mint a forrásanyagok tulajdonosát, és lehetőség szerint a publikációk egy példányát át kell adniuk a könyvtár gyűjteménye számára.

4.6 Muzeális (védett) dokumentumokból – állományvédelmi okokból – fénymásolat nem készíthető. Digitális vagy fotómásolat kizárólag rektori hozzájárulással készíthető.
 

5.    Kölcsönzés

5.1 A könyvtár által kijelölt állományrészből történő kölcsönzést csak az érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók, személyesen vehetik igénybe. 

5.2 A szolgáltatás csak akkor lehetséges, ha az olvasó nem rendelkezik tartozással. 

5.3 Egy alkalommal legfeljebb 6 db dokumentum kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő 30 nap. A könyvtár indokolt esetben rövidebb vagy hosszabb határidőt is megszabhat egy dokumentum kölcsönzésére.
A határidő indokolt esetben annak lejárta előtt - amennyiben a mű nincs előjegyezve - egyszer meghosszabbítható. 
A kölcsönzési határidő követése és betartása az olvasó kötelessége.

5.4 Késedelem esetén a könyvtár háromszor felszólítást küld az olvasónak. A késedelmesen visszahozott dokumentumok után az olvasó késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmes olvasók számára, a késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető! 

5.5 Amennyiben a könyvtárhasználó a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el (vis maior eset), igazolással mentheti ki magát, melyet 15 napon belül lehet előterjeszteni. 

5.6 A más használók által kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető. Az előjegyzett dokumentum az értesítéstől számított 5 napon belül vehető át. Ezen dokumentumokra hosszabbítás nem kezdeményezhető.

5.7 A Főiskola más szervezeti egységeinek (tanszékek, kutatócsoport) tartós használatra kiadott dokumentumokért az adott szervezeti egység vezetője megőrzési és elszámolási kötelezettséggel tartozik.


6.    Könyvtárközi kölcsönzés

6.1 A könyvtárközi kölcsönzést a Könyvtár valamennyi beiratkozott olvasója igénybe veheti. 

6.2 A könyvtárközi kölcsönzés teljesítésének formáját, a kapott dokumentumok kölcsönzési határidejét és használati módját a kölcsönadó könyvtár határozza meg. A szolgáltatás térítésköteles.

6.3 A könyvtárközi kölcsönzésben kapott dokumentumokból másolat készítése állományvédelmi okokból nem lehetséges.


7.    Irodalomkutatás, témafigyelés

7.1 Az olvasó kezdeményezheti egy téma irodalmának összegyűjtését vagy hosszabb időn át történő figyelését, magyar és külföldi szakirodalomból. A kérés teljesítésének feltétele, a kutatandó téma részletes körülírása.

7.2 Az irodalomkutatás és témafigyelés elkészítésének határidejét a könyvtár határozza meg, elkészülte után az személyesen vehető át.
 

8.    Reprográfiai szolgáltatás 

8.1 A reprográfiai szolgáltatások formái a fénymásolás, szkennelés, fotózás.

8.2 A reprográfiai szolgáltatások a szerzői jogok tiszteletben tartásával, a könyvtár által meghatározott helyen, módon, mértékben és térítés ellenében készülhetnek.

8.3 A reprográfiai úton többszörözhető dokumentumok körét és az alkalmazandó reprográfiai eljárást a könyvtár határozza meg az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve.

8.4 A helyben használható dokumentumokról csak a könyvtárban készülhet másolat. 
 

9.    Informatikai szolgáltatások

9.1 A főiskola könyvtára lehetővé teszi az oktatók és hallgató számára az elektronikus információforrásokhoz (katalógusok, internetes és offline adatbázisok) való hozzáférést, segíti a digitális írástudás fejlesztését. 

9.2 Az olvasóteremben elhelyezett számítógépek elsősorban a könyvtári adatbázisokban való keresésre, információszerzésre, a dolgozatok, előadások elkészítésére szolgálnak. 
Valamennyi olvasói gép a gyengénlátók számára akadálymentesített, nagyító funkcióval rendelkezik.
Az internetes hozzáféréshez jelszó szükséges.  

9.3 Az olvasóteremben lehetőség van bemutatást követően, saját IT eszköz, adathordozó használatára.

9.4 A könyvtárhasználó teljes felelősséggel tartozik az általa a könyvtár informatikai hálózatán elhelyezett és mozgatott adatokért, információkért, tartalmakért.
A könyvtárhasználónak tilos az informatikai eszközök helyzetén és programjain módosítani.

9.5 A könyvtár korlátozhatja a könyvtár informatikai hálózatán keresztül elérhető adatok, információk, tartalmak körét.

9.6 A számítógépet használó köteles haladéktalanul jelezni az informatikai szolgáltatások igénybevétele során tapasztalt rendellenességeket.

9.7 A Könyvtár otthoni hozzáférést kínál bizonyos szolgáltatásaihoz (előjegyzés, kérés, kölcsönzés hosszabbítása). Ezek a szolgáltatások egyedi felhasználói névvel és jelszóval érhetők el, melyet az olvasók a beiratkozáskor kapnak meg, és ami harmadik személyre át nem ruházható.
 

10.    Vagyonvédelmi előírások és kártérítés

10.1    A könyvtárlátogató kabátját, táskáját a könyvtári csomagmegőrző szekrényekben köteles elhelyezni. A könyvtárba táskát, kabátot, ételt és italt bevinni nem lehet.

10.2     A könyvtárhasználó köteles a könyvtár javainak használata során kellő óvatossággal, gondossággal eljárni, azokat sérülés okozása nélkül használni. 

10.3    Kár esetén a károkozó köteles a keletkezett kárt (elveszett, rongálódott dokumentum, eszköz) haladéktalanul jelezni és azt forgalmi értéken megtéríteni.

10.4    Az elvesztett dokumentumot egy másik – azonos kiadású – példánnyal kell pótolni, melynek költségei az olvasót terhelik. A pótlás formáját a könyvtár határozza meg.

10.5    A többszöri felszólításra sem rendezett tartozások behajtása jogi úton történhet.

10.6    A főiskolai dolgozók és hallgatók a főiskolai jogviszonyuk megszűnése esetén kötelesek rendezni tartozásaikat.

10.7     A könyvtár helyiségeiben képfelvétel rögzítésére és tárolására alkalmas biztonságtechnikai rendszer működik.


A szabályzat visszavonásig érvényes; egyúttal minden korábbi szabályozás érvényét veszti.


Nyíregyháza, 2021. január 24.

Készítette:

Dr. Kührner Éva
főkönyvtáros