Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8-16 óra között | Levelezős konzultációk alkalmával: 8-10 óra között

SZMSZ

Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és Működési SzabályzataJóváhagyva: 2020. január 31.                            
dr. Véghseő Tamás rektor

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora (a továbbiakban: Főiskola) figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezéseire az alábbiak szerint határozza meg a Főiskolai Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) szervezetének és működésének rendjét:
 

1. A könyvtár alapadatai

1.1 Neve: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára
      Rövidített neve: SZAGKHF Könyvtár

1.2 Címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.

1.3 Telefonszáma: + 36 42 597 600/310

1.4 Honlapja: lib.atanaz.hu
      e-mail címe: library@szentatanaz.hu

1.5 Alapítása: 1950

1.6 Bélyegzője: kör alakú pecsét, középen nyolcágú kereszttel, körben a „Hittudományi Főiskola Könyvtára Nyíregyháza” felirattal. 

1.7 A Könyvtár jogállása: a Főiskola szervezetén belül önálló szervezeti egységként működő, de nem önállóan gazdálkodó tudományos-szolgáltató intézmény. Ennek értelmében vonatkozik rá a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ).

1.8 A könyvtár típusa: nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár.
 

2. A könyvtár szervezete, fenntartása, felügyelete

2.1 Könyvtár a Főiskola önálló szervezeti egysége, a könyvtáron belül további tagolódás nincs.

2.2 A könyvtár fenntartója a Főiskola, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.

2.3 A könyvtár vezetője a főkönyvtáros.

2.4 A Könyvtár szakmai felügyeletét a kultúráért felelős miniszter látja el.

2.5 A Könyvtár közvetlen felügyelete és irányítása, a folyamatos működésének, biztosítása valamint a munkáltatói jog gyakorlása a Főiskola rektorának feladat- és hatáskörébe tartozik.


3. A könyvtár működési feltételei

3.1 Az állomány gyarapításához, a könyvtári szolgáltatások ellátásához és az évenkénti fejlesztéséhez a Főiskola költségvetésében meghatározott pénzügyi fedezet biztosít.

3.2 A fenntartó biztosítja a könyvtári tájékoztatást nyújtó, az állomány gyarapításával, feltárásával, használatba vételével kapcsolatos teendőket elvégző, megfelelő létszámú, szakmailag képzett személyzetet, és támogatja részvételüket a szakmai képzéseken, továbbképzéseken, szervezett oktatásban, valamint tapasztalatcseréken.

3.3 A fenntartó biztosítja a rendeltetésszerű működéshez és az állomány megóvásához szükséges megfelelő elhelyezést, korszerű felszereléseket, technikai és egyéb szakmai eszközöket az érvényben lévő irányelveknek megfelelően. 
 

4. A könyvtár feladatai

4.1 A könyvtár feladatait a küldetésnyilatkozata szellemében és a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve látja el. (1. sz. Melléklet)

4.2 Elsődleges feladata szolgáltatások nyújtása a Főiskola oktatói, kutatói, hallgatói és dolgozói számára az oktatás és kutatás feladatainak illetve a szervezeti egységek igényeinek figyelembevételével.
Ezen túlmenően kiszolgálja az intézményen kívülről érkező kutatói igényeket is a Könyvtárhasználati Szabályzatban (3. sz. Melléklet) lefektetett feltételek szerint.

4.3 A Könyvtár feladatai: 
4.3.1 Tervszerűen és folyamatosan gyűjti, feltárja, megőrzi, továbbá olvasótermi használat és egyéb tevékenység útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a megfelelő hazai és külföldi szakirodalmat nyomtatott illetve elektronikus formában.
4.3.2 Szóban és írásban szakirodalmi tájékoztató munkát végez, illetve közvetíti más könyvtárak, tájékoztatási intézmények szolgáltatásait. 
4.3.3 Gyűjti, megőrzi és feltárja a Főiskola hallgatóinak szakdolgozatait. 
4.3.4 Kezeli a különgyűjteményeket, különös tekintettel a muzeális gyűjteményre.
4.3.5 Támogatja a főiskolai tudásmenedzsmentet pl. a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) és a főiskolai konferencia adatbázis építésével.
4.3.6 Együttműködik a hazai könyvtári rendszer többi könyvtárával és ennek keretében, kölcsönösségi alapon szolgáltatásokat nyújt és vesz igénybe pl.: könyvtárközi kölcsönzés, közös adatbázisok használata stb. 

4.4 A Könyvtár köteles az állományát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően naprakészen nyilvántartani, tárolni, védeni és ellenőrizni. 
Az állomány nyilvántartásával és védelmével, valamint a leltári nyilvántartások vezetésével és kezelésével kapcsolatos feladatokat a Könyvtár Ügyrendi Szabályzat (4. sz. Melléklet) tartalmazza.


5.  A könyvtár használata

5.1 A Könyvtár szolgáltatásait annak nyitvatartási idejében, a Főiskola minden hallgatója, oktatója, dolgozója és a külső látogatók is igénybe veheti. 

5.2 A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételi módját a Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata tartalmazza részletesen, melyet a Könyvtár köteles megismerteti használóival.

5.2 Az alábbi, törvényileg előírt alapszolgáltatások mindenki számára elérhetőek:
- könyvtárlátogatás
- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata (regisztrációköteles!)
- hagyományos és online állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata
- információ a könyvtári rendszer szolgáltatásainak eléréséről

5.3 A Könyvtár kiegészítő szolgáltatásai: 
- Kölcsönzés 
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Olvasótermi kutatás
- Irodalomkutatás, témafigyelés
- Reprográfiai szolgáltatás
- Informatikai szolgáltatások 
- Rendezvények szervezése, látogatása (kiállítások, rendezvények, könyvbemutatók stb.)
 

6.  A könyvtár állományalakítása, gyűjtőköre

6.1 A könyvtári állomány a külső és belső forrásokból beszerzett, nyilvántartásba vett és az online katalógusban feltárt dokumentumok (adathordozók) összessége, melyet a könyvtár folyamatosan és tervszerűen gondoz, vagyis gyarapít és apaszt.

6.2 A gyűjtőkör szempontjából könyvtári dokumentumnak minősül a Főiskola feladatainak ellátásához szükséges tudományos, oktatási, történeti értékű, ill. szépirodalmi könyv, folyóirat és egyéb kiadvány, elektronikus dokumentum, kép-, adat- és hangrögzítés, kivéve az irattári levéltári anyag.

6.3 A Könyvtár fokozott figyelmet fordít a Muzeális különgyűjteményének gondozására.

6.4 A gyűjtőkörre vonatkozó részletes előírásokat a Gyűjtőköri Szabályzat (2. sz. Melléklet) tartalmazza.


7.  Záró rendelkezések

A Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi, azzal együtt érvényes. 

A Könyvtár működésének rendjére vonatkoznak továbbá a Könyvtári SZMSZ mellékletét képező szabályzatok: 
1. melléklet: Küldetésnyilatkozat
2. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat
3. melléklet: Könyvtárhasználati Szabályzat,
4. melléklet: Ügyrendi Szabályzat, 

A szabályzat visszavonásig érvényes; egyúttal minden korábbi szabályozás érvényét veszti.
 

Készítette:

Dr. Kührner Éva
főkönyvtáros